Tiefe Bodenvermörtelung - Deep Soil Mixing Verfahren
Tiefe Bodenvermörtelung - Deep Soil Mixing Verfahren

Andere bouwgrondverbetering

Toepassing

De toepassingsgebieden van DSM zijn bijzonder veelzijdig. Het kan overal worden toegepast, waar een meer draagkrachtige bodem vereist. Dit betreft onder andere funderingen, damwanden, grondwaterkeringen en nog veel meer. DSM is een bijzonder goed alternatief voor alle plekken waar trillingen beperkt moeten worden en grondverwijdering niet mogelijk is, danwel vermeden moet worden.

Uitvoeringswijze

De Deep-Soil-Mixing

Deep-Soil-Mixing is een geluids- en trillingsarm procedé waarbij de betreffende bodem met behulp van speciale mengwerktuigen met een passende suspensie vermengd wordt.

Bij het door de firma Keller ontwikkelde systeem, is het door makelaars geleide mengwerktuig van een speciale deelschroef en meerdere mengstaven voorzien, zodat een makkelijk binnendringen en een goede vermenging van de bodem mogelijk is. De toevoeging van een bindmiddel gebeurt aan de punt van het roterende mengwerktuig. Daardoor ontstaan DSM-kolommen in de bodem, die verschillende diameters, eigenschappen en functies kunnen hebben. Hierbij valt nog te melden dat bij dit systeem het mengen niet door verandering van de draairichting tijdens het in- en uittreden ontstaat, maar ook door herhaalde bewegingen van de makelaar in verticale richting ondersteund wordt. Deze bewerking is vooral in sterk verschillende bodemlagen van grote betekenis en maakt de productie van verregaand homogene DSM-kolommen mogelijk.

De eigenschappen van de kolommen zijn afhankelijk van het type en aandeel van het bindmiddel en in principe van de aard van de bodem, die als bouwmateriaal dient.

Voordelen

Voordelen Deep Soil Mixing

  • Geluids- en trillingsarm
  • DSM kolommen kunnen worden gemaakt met diverse doorsnede groottes, eigenschappen en fucties. 

Informatie voor de planning en uitvoering

In tegenstelling tot het natte-mengproces is het droge-mengproces alleen in die bodems mogelijk waarvan het waterniveau hoog genoeg is om een chemische reactie tussen het stabiliserende bindmiddel dat in droge vorm ingebracht wordt, de bodem en het grondwater mogelijk te maken.